Reisetbauer

^^

o ? & Zäzilia Leitner 1892-1960
...